Cerkwie obszaru karpat – sympozjium w Muzeum Ziemii Przemyskiej

Cerkwie obszaru karpat – sympozjium w Muzeum Ziemii Przemyskiej
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej powoli przygotowuje się do II Międzynarodowego Sympozjum Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza, które odbędzie się w listopadzie tego roku. Sympozjum ma na celu popularyzację tej tematyki i nawiązanie współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 

Jakich tematów możemy spodziewać się na sympozjum?

 
Na Międzynarodowym Sympozjum Drewniane, które odbędzie się 4-6 listopada br. możemy spodziewać się wielu teatrów związanych bezpośrednio z cerkwiami obecnymi na terenie Karpat. Będzie poruszana historia tego typu świątyń, ich architektury oraz konieczności ich ochrony i otoczenia opieką. Zostaną również omówione zagadnienia powrotu do tradycyjnej funkcji tych budowli lub zagospodarowania ich w innych celach niezwiązanych z religijnością.
W zakresie tematycznym znajdą się także rozważania nad znaczeniem cerkwi oraz będzie polem do wymiany poglądów na ten temat. W związku z tym na sympozjum mają pojawić się wszelkie zainteresowane grupy w tym muzealnicy, naukowcy, samorządy, pracownicy muzeów oraz innych organizacji związanych z religiami czy ochroną zabytków. Ma to doprowadzić do szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy różnymi środowiskami i profesjami i w efekcie pozwolić na aktywną ora efektywną ochronę cerkwi i kryjącej się w jej murach kultury regionu.
 
Na sympozjum ma pojawić się także wielu przedstawicieli innych narodowości, które są bezpośrednio zainteresowane tematem i w przeszłości były częścią tworzenia się tych budowli oraz kultury na tych terenach. Dyskusja ma doprowadzić do popularyzacji wiedzy na temat cerkwi wśród grup zainteresowanych oraz w całym społeczeństwie. Omówione zostaną także strategie działania, które na tę popularyzację mają mieć wpływ. To zdecydowanie dobry krok w kierunku ochrony tych pięknych budowli, które wielokrotnie zapisały się w historii, a także znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa Narodowego.